DE

Back home.

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Erhebung“ („Rising“)

design 1986
41 in

Oskar Höfinger Erhebung

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Seiltänzer“ („Ropedancer“)

28 × 32 × 16 in

Oskar Höfinger Der Seiltänzer

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Samba-Tänzerin“ („Samba Dancer“)

design 1966
78¾ in

Oskar Höfinger Samba Tänzerin Bronze

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Folies Bergère“ Golden Series

design 1960
67¾ in

Oskar Höfinger Folies Bergere

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Der Sieger“ („The Winner“)

1969
45 × 55 × 43 in

Oskar Höfinger Der Sieger

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Aufwärts“ („Upwards“)

design 1966
82½ in

Oskar Höfinger Aufwärts

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Soccer Player“ („Fußballer“)

design 1997
5½ in

Oskar Höfinger Fußballer

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„The Dance“ („Der Tanz“)

design 1967
15½ in

Oskar Höfinger Tanz

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Step – Walk – Leap“ („Der Schritt – das Gehen – der Sprung“)

design 1986/88
13 in

Oskar Höfinger Der Schritt das Gehen der Sprung

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Folies Bergère“

design 1960
68¾ in

Oskar Höfinger Folies Bergere

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

“Samba Tänzerin” (“Samba Dancer”) original wooden model

78 ¾ in

Oskar Höfinger Samba Tänzerin

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

Step – Walk – Leap (Der Schritt – das Gehen – der Sprung)

design 1986/88
86½×98½ in

Oskar Höfinger Schritt Gehen Sprung

Höfinger, Oskar

*1935 Golling/Lower Austria

„Crystalline Figure“

design 1962
56¼ in

Oskar Höfinger Kristalline Figur